Alternatívne riešenie sporov - zmeny v obchodných podmienkach

Cieľom zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Zákonodarca sa snaží o dosiahnutie mimosúdneho zmierlivého riešenia medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Zásadné zmeny pre e-shopy

V období od 1.5.2014 do 13.6.2014 nadobudli účinnosť nový zákon č. 102/2014 Z. Z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a rozsiahle novely, ktoré majú veľmi široký dopad na práva a povinnosti prevádzkovateľov internetových obchodov.

Registrácia informačného systému

Nedávno vstúpil v platnosť nový zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, z ktorého vyplýva povinnosti registrovať informačné systémy internetových obchodov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania

Táto povinnosť vyplývajúca z nového zákona o ochrane osobných údajov vyžaduje registráciu do konca roka 2013.

Radíme v TV Markíza

V dňoch 18.11. a 2.12. 2013 vystúpila naša predsedníčka v populárnej relácii Lampáreň, ktorá háji práva spotrebiteľov.

Radili sme vo veci bezpečného predaja prostredníctvom internetu, interpretovali spotrebiteľské práva a analyzovali ich dopad v praxi. Reportážami bolo upozornené na nezákonné postupy predajcov a ukázané, na čo si treba dávať pozor pri nákupe cez internet, čím boli vyzdvihnutí tiež nami certifikovaní predajcovia.

Rozsudok ESD - vrátenie kúpnej ceny i s poštovným

Rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-511/08, ktorý je výkladom európskej smernice 97/7/ES má rozhodujúci význam pre výklad ustanovenia §12 zákona č. 108/2000 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zmienený §12 stanoví, že odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Certifikácia

Certifikácia je proces, ktorého obsahom je spracovanie obchodných podmienok na základe zákona a to buď úpravou pôvodných obchodných podmienok pre internetový obchod (tzv. audit obchodných podmienok) alebo vytvorením úplne nových obchodných podmienok pre internetový obchod (tzv. na mieru obchodné podmienky). Tento proces je zavŕšený udelením certifikátu a loga.