Alternatívne riešenie sporov - zmeny v obchodných podmienkach

Cieľom zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Zákonodarca sa snaží o dosiahnutie mimosúdneho zmierlivého riešenia medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. S účinnosťou tohto zákona sú spojené nové povinnosti pre prevádzkovateľov eshopov, ktoré je potrebné premietnuť do ich obchodných podmienok, v podobe informovania spotrebiteľov o možnosti využitia tohto inštitútu a o súvisiacich podmienkach.

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.