Registrácia informačného systému

Nedávno vstúpil v platnosť nový zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, z ktorého vyplýva povinnosti registrovať informačné systémy internetových obchodov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania

Táto povinnosť vyplývajúca z nového zákona o ochrane osobných údajov vyžaduje registráciu do konca roka 2013.

Pri spracovávaní údajov prostredníctvom viac ako 19 osôb vzniká prevádzkovateľom eshopu povinnosť poveriť výkonom spracúvania zodpovednú osobu (môže byť len fyzická osoba) dozerajúcu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Táto osoba musí absolvovať skúšku na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Postup a pokyny k registrácii nájdete priamo na webových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov
http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1161 .

V súvislosti so zmieneným zákonom taktiež vzniká povinnosť zapracovať do e-shopov aktívny odklik, kde spotrebiteľ osobitne súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Táto povinnosť neplatí, ak predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov.

Užitočné linky:
http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1116
http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=918